Regulamin


 1. Informacje ogólne
  1. Regulamin reguluje zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem sklepu Mleczny24.pl, działającej pod adresem internetowym: www.mleczny24.pl.
  2. W regulaminie jest mowa o:
   • Sprzedawcy – ZOJA Judyta Dudka, Ul. Rydzyńska 116, 64-113 Kąkolewo, NIP 697-215-20-83, REGON 362634164
   • Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
   • Platformie Mleczny24.pl – rozumie się przez to platformę internetową pod adresem internetowym www.mleczny24.pl, służący do prezentacji towarów oferowanych przez Sklep oraz składaniu i ewidencjonowaniu Zamówień.
   • Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej
   • Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się na Platformie Mleczny24.pl wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
   • Dostawcy – należy przez to rozumieć (i) podaną na Platformie Mleczny24.pl firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą („Firma Kurierska”), (ii) pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy („Transport Własny”). Sprzedawca zapewnia dostarczanie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   • Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na Platformie Mleczny24.pl podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru..
   • Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.Zamówienia składane i ewidencjonowane na Platformie Mleczny24.pl.
 2. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień
  1. Korzystanie z Platformy Mleczny.pl jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
   1. komputer PC;
   2. szerokopasmowe łącze internetowe;
   3. przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
   4. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
   5. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
   6. aktywne konto e-mail
  2. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Platformy Mleczny24.pl.
   Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego na Platformie Mleczny24.pl poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Login i hasło mają charakter poufny.
  3. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
  4. Zamawiający składa Zamówienie na Platformie Mleczny24.pl. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia. W celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający powinien potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu. Sprzedawca może zrezygnować z procedury potwierdzania w przypadkach realizacji kolejnych Zamówień tego samego Zamawiającego.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
  6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę oznaczonego numerem Zamówienia. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do Zamówień składanych za pomocą Platformy Mleczny24.pl jest nPlatforma.
  7. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
   1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
   2. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
   3. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
  8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.
  9. Dokonywanie Zamówień za pomocą Platformy Alma24.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się:
   1. w przypadku dostawy Zamówień dokonywanej przez Firmę Kurierską lub Transportem Własnym – w godzinach wybranych przez Zamawiającego spośród dostępnych godzin dostawy określonych na Platformie Alma24.pl,
   2. w przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji osobistego odbioru zamówionych Towarów – w godzinach otwarcia Sklepu wybranego przez Zamawiającego jako miejsce osobistego odbioru zamówionych Towarów.
  10. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  11. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych zrealizacją Zamówień za pośrednictwem Platformy Mleczny24.pl jest możliwy:
   1. za pośrednictwem e-mail: sklep@mleczny24.pl
   2. telefonicznie pod numerem telefonu podany: 663198728
   3. listownie na adres Sprzedawcy:
    ZOJA Judyta Dudka
    Ul. Rydzyńska 116
    64-113 Kąkolewo
  12. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do dostarczania Towarów bez wad oraz do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17. poniżej.
  13. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest:
   1. paragonem fiskalnym lub fakturą , jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia oraz
   2. informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  14. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  15. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.
  16. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu technologii Platformy Alma24.pl są przechowywane przez system informatyczny Platformy Alma24.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych przy wykorzystaniu technologii Platformy Alma24.pl przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
  17. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
  18. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
  19. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy sprzedaży Towaru utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.
 3. Zasady płatności
  1. Aktualnie dostępne formy płatności są określone na Platformie Mleczny24.pl pod adresem: https://www.mleczny24.pl/platnosci. Z reguły dostępne formy płatności to:
   1. gotówka (pobranie) – zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru,
   2. przelew na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu,
   3. karta kredytowa i karta płatnicza - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na Platformie mleczny24.pl.
    Płatności w formach, o których mowa w lit. a., c. powyżej możliwe są jedynie w przypadku dostaw realizowanych Transportem Własnym. Płatność w ten sposób nie jest możliwa, jeżeli dostawa jest realizowana za pośrednictwem Firmy Kurierskiej. Płatność on-line kartą płatniczą może nastąpić jedynie, gdy posiadana przez Zamawiającego karta daje mu taką możliwość.
  2. Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z odbioru takiego Towaru, bądź do rezygnacji z odbioru całego Zamówienia, a Sprzedawca niezwłocznie zwraca Zamawiającemu Cenę, o ile została ona uiszczona przez Zamawiającego z góry.
  3. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz Ceny za Towar ponosi Zamawiający, są podawane na Platformie Mleczny24.pl przy składaniu Zamówienia. W przypadku miejscowości, w których Zamawiający nie zapewnia dostawy Transportem Własnym, Koszty dostarczenia Towaru (w tym pobrania) obejmują koszty przesyłki kurierskiej, którą przesyłany jest Towar do Zamawiającego, o ile usługa taka jest dostępna. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał jako formę dostawy Firmę Kurierską, koszty przesyłki kurierskiej są widoczne dla Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia Towaru na Platformie Alma24.pl. Towar zawierający alkohol nie jest dostarczany za pomocą Firmy Kurierskiej.
 4. Dostawa
  1. Obszar składania zamówień przy wykorzystaniu technologii Platformy Mleczny24.pl jest określony kodem pocztowym miejsca dostawy Zamówienia.
  2. Możliwość i formę dostawy Zamówienia dostawa Firmą Kurierską
  3. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego Towaru.
  5. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru dostępny jest na dole strony.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w ust. 1 powyżęj, Zamawiajacy może zwrócić Towar przesyłając go pod następujący adres:
   ZOJA Judyta Dudka
   Ul. Rydzyńska 116
   64-113 Kąkolewo
  4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   2. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  6. W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  7. Sprzedawca zwraca Zamawiającemu należność za odesłany przez Zamawiającego Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru.
  8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostepnego na dole strony.
 6. Reklamacja Towaru
  1. Reklamacje można składać:
   1. bezpośrednio u Kuriera lub
   2. za pośrednictwem Platformy Mleczny24.pl lub
   3. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@mleczny24.pl
  2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na dole strony.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną.
  4. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.
  5. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym . Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Zamawiający dokonując rejestracji na Platformie Mleczny24.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
  2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.
  4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 8. Obsługa plików Cookies

  Korzystający z Platformy Mleczny24.pl wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 9. Postanowienia końcowe

  We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

© mleczny24.pl 2021

ZOJA Judyta Dudka
Kontakt telefoniczny: 663198728
poniedziałek - piątek w godzinach od 7:00 do 18:00